Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Το θωρηκτό "Αβέρωφ" κόλλησε στο Καραμπουρνού

17/6/2014
Εφ. Μακεδονία  27/10/193126 Οκτωβρίου 1931 - Το θωρηκτό "Αβέρωφ", που μετέφερε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλέξανδρο Ζαΐμη για τις εορταστικές εκδηλώσεις με προορισμό το λιμάνι της πόλης, "κόλλησε" στα αβαθή του Καραμπουρνού.

«...Κατά την διέλευσιν εκ Καραμπουρνού ο κυβερνήτης του "Αβέρωφ" κ. Καραβίδας είχεν αποσυρθεί δια να ενδυθή την επίσημον στολήν του, προκειμένου να αποβιβασθή και αυτός εις την αποβάθραν του Λευκού Πύργου μετά του κ. Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο αξιωματικός της πορείας ο οποίος ωδήγει κατά το τετράωρον εκείνο το θωρηκτόν, μολονότι είναι είς εκ των εμπειροτέρων αξιωματικών του πολεμικού μας Ναυτικού, δεν κατώρθωσε να διακρίνη το αβαθές των υδάτων, λόγω της πυκνοτάτης ομίχλης, η οποία επεκράτει την στιγμήν εκείνην. Και χωρίς κανείς εκ των επιβαινόντων να αντιληφθή πώς, το θωρηκτόν επόδισεν επί της άμμου.
Ο αξιωματικός κατέβαλεν αμέσως πάσαν προσπάθειαν, οδηγών το θωρηκτόν προς τα οπίσω δια την ανέλκυσίν του εκ της άμμου. Αλλ' αι προσπάθειαί του, απέβησαν εις μάτην. Ο "Αβέρωφ", ο κολλοσσός αυτός που έχει χωρητικότητα 11 και πλέον χιλιάδων τόνων, δεν ήτο δυνατόν πλέον, παρά πάσαν προσπάθειαν, ν' ανασυρθεί από την άμμον των αβαθών υδάτων που σχηματίζονται παρά το Καραμπουρνού. ...»

τελικά τον πρόεδρο και τη συνοδεία του, τους μετέφερε το καταδρομικό "Έλλη" μπροστά στον Λ.Πύργο.

πηγή: Εφ.Μακεδονία 27/10/1931